Ev Karantinasından Kültürlenerek Çıkmak

Photo : Daria Shevtsova — www.dariashevtsova.com

Zamanımızın büyük çoğunluğunu evde geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde, evden çalışmak üzerine yeterince uygulama ve yöntem keşfettik. Ancak işten artakalan zamanda çoğumuzun kitap okumak ve film izlemekten öteye gidebileceğimizin farkında olmadığını farkettim, en azından benim gözlemim bu yöndeydi. Bu nedenle aşağıdaki listeyi hazırladım.

--

--

Digital & Growth Marketing | Entrepreneurship | https://petroica.co

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Aluç

Gamze Aluç

Digital & Growth Marketing | Entrepreneurship | https://petroica.co